Vinyl Rorschach - Frank Schaefer Photography

"Santa Kubrick" by Medicom Toys "Yeti" by Tim Biskup